EPSON


产品咨询: Contact Us

公司简介:

台湾爱普生科技股份有限公司成立于民国八十四年六月,其前身为香港商爱普生电子贸易有限公司台湾分公司,成立于民国七十一年十一月,是日本精工爱普生公司海外事业的一个分支机构。承继母公司悠久历史及众多的光荣传统,台湾爱普生科技在本地展开了令人激赏的卓越表现。

产品: 总览

类别

描述

连结

FC-135 3.2 x 1.5 x 0.9 mm_12.5pF_20ppm_-40~+85C
FC-12M 2.0 x 1.2 x 0.6 mm_12.5pF_20ppm_-40~+85C
FC1610AN 1.6 x 1.0 x 0.5 mm_9 & 12.5pF_20ppm_-40~+85C
FC-13A(車規) 3.2 x 1.5 x 0.9 mm_12.5pF_20ppm_-40~+125C

类别

描述

连结

SG-3031CM 3.2 x 1.5 x 0.9 mm_1.2~5.5V_-5~+23ppm_-40~+105C

类别

描述

连结

RX8010SJ 7.0 x 6.0 x 2.65mm
RTC Module(I2C-Bus)
Low current consumption Built-in SRAM
RX8130CE 3.2 x 2.5 x 1.0mm
RTC Module(I2C-Bus): 1.1 to 5.5V
Backup batterychargecontrol, Delay withreset output
RX8900CE 3.2 x 2.5 x 1.0mm
RTC Module(I2C-Bus):1.6 to 5.5V
Built-inDTCXO, HighStability
RX8804CE 3.2 x 2.5 x 1.0mm
RTC Module(I2C-Bus)1.5 to 5.5V
Built-in DTCXO, High Stability
RX8111CE 3.2 x 2.5 x 1.0mm
RTC Module(I2C-Bus):1.1 to 5.5V
Low backup current: 100 nA Typ. / 3 V
Low Power,8 time stamps
RX4111CE 3.2 x 2.5 x 1.0mm
RTC Module(SPI-Bus):1.1 to 5.5V
Low backup current: 100 nA Typ. / 3 V
Low Power,8 time stamps

类别

描述

连结

FA-128 2.0 x 1.6 x 0.5 mm_MHz Crystal
FA-118T 1.6 x 1.2 x 0.35 mm_MHz Crystal
FA1210AN 1.2 x 1.0 x 0.3mm_MHz Crystal
FA108AN 2.0 x 1.2 x 0.6 mm_MHz Crystal
FA2016AS 2.0 x 1.6 x 0.65 mm_MHz Crystal(Built-in thermistor)
FA1612AS 1.6 x 1.2 x 0.65 mm_MHz Crystal(Built-in thermistor)

类别

描述

连结

SG3225CAN 3.2 x 2.5 x 1.05 mm_20 standard frequencies_1.8~3.3V
SG-210STF 2.5 x 2.0 x 0.8 mm_20 standard frequencies_1.8~3.3V
SG2016CAN 2.0 x 1.6 x 0.7 mm_20 standard frequencies_1.8~3.3V

类别

描述

连结

SG-8018 CA : 7.0 x 5.0 x 1.3mm
CB : 5.0 x 3.2 x 1.1mm
CE : 3.2 x 2.5 x 1.05mm
CG : 2.5 x 2.0 x 0.7mm
0.67 to 170MHz_1.8/2.5/3.3V
±50 ppm/ -40 to +105C
SG-8101 CA : 7.0 x 5.0 x 1.3mm
CB : 5.0 x 3.2 x 1.1mm
CE : 3.2 x 2.5 x 1.05mm
CG : 2.5 x 2.0 x 0.7mm
0.67 to 170MHz_1.8/2.5/3.3V
±15ppm / -40 to +85C
±20ppm / -40 to +105C
±50ppm / -40 to +105C

类别

描述

连结

SG3225EEN LVPECL OSC_3.2 x 2.5 x 1.05 mm
25 MHz to 500 MHz_2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C
SG3225VEN LVDS OSC_3.2 x 2.5 x 1.05 mm
25 MHz to 500 MHz_2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C
SG2520EGN LVPECL OSC_2.5 x 2.0 x 0.74 mm
25 MHz to 500 MHz_2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C
SG2520VGN LVDS OSC_2.5 x 2.0 x 0.74 mm
25 MHz to 500 MHz_1.8/2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C

类别

描述

连结

TG2016SMN TCXO or VC-TCXO_Clipped sinewave(4 pins)
2.0 x 1.6 x 0.73mm_10~55MHz
~1.8 ./ 2.8 / 3.0/ 3.3 V
+/-0.5 / -40 to +85C
+/-2.0 / -40 to +85C
TG-5006CJ TCXO or VC-TCXO_Clipped sinewave(4 pins)
2.0 x 1.6 x 0.8mm_13~52MHz
~1.8 ./ 2.8 / 3.0/ 3.3 V
+/-0.5 / -30 to +85C
+/-2 / -30 to +85C
TG-5511CA TCXO __CMOS or Clipped sinewave(4 pins)
7.0 x 5.0 x 1.5mm_10~54MHz_3.3 V
±0.28 × 10-6 Max. (-40 ºC to +85 ºC, 105 ºC option)
±4.6× 10-6 Max. / 20 years (for Stratum3)
TG-5511CB TCXO __CMOS or Clipped sinewave(4 pins)
5.0 x 3.2 x 1.45mm_10~54MHz_3.3 V
±0.28 × 10-6 Max. (-40 ºC to +85 ºC, 105 ºC option)
±4.6× 10-6 Max. / 20 years (for Stratum3)
 SG3225EEN LVPECL OSC_3.2 x 2.5 x 1.05 mm
25 MHz to 500 MHz_2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C
SG3225VEN LVDS OSC_3.2 x 2.5 x 1.05 mm
25 MHz to 500 MHz_2.5/3.3V
-40 °C to +85 °C & -40 °C to +105 °C